Bielsk podlaski 85 730 13 90 Hajnówka 85 682 52 70

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ RED BUS

1. Informacje ogólne
1.1. Szkoła Językowa Red Bus zwana dalej „Szkołą”, jest placówką kształcenia, która prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zwanych dalej „Kursantami”. W ofercie znajdują się kursy: Teddy Eddie, standardowe, specjalistyczne (przygotowujące do egzaminów m.in. FCE), maturalne, egzaminu gimnazjalnego, kursy „bespoke”, wakacyjne. Zajęcia prowadzone są zarówno dla klientów indywidualnych jak również dla firm i instytucji.
1.2. Szkoła oferuje różnorodne kursy językowe, a naszym priorytetem jest zapewnienie jak najwyższej jakości nauczania.
1.3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szkoły www.redbus.com.pl. Wręczany jest również każdemu Kursantowi przed rozpoczęciem kursu.
2. Organizacja
2.1. Szkoła prowadzi kursy w czasie roku szkolnego, a także w innych terminach
(np. Kursy wakacyjne oraz inne przypadki ustalane indywidualnie). Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry:

  • Semestr I – od końca września do ferii zimowych, zgodnie z harmonogramem
    dla województwa podlaskiego.
  •  Semestr II – od końca ferii zimowych do czerwca (dokładna data zakończenia zajęć uzależniona od liczby realizowanych godzin i wybranego kursu)

Dokładny termin rozpoczęcia zajęć jest przekazywany Kursantowi na indywidualnym spotkaniu, telefonicznie lub elektronicznie pocztą mailową co najmniej na 2 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Szkoła nie prowadzi zajęć podczas dni świątecznych, ustawowo wolnych oraz innych dni wolnych przyjętych przez Szkołę i opisanych w kalendarzu szkolnym.
2.2. Cena kursów w Szkole jest zróżnicowana, w zależności od poziomu nauczania, zgodna z aktualnym cennikiem nauczania na dany rok szkolny.
2.3. Zajęcia na kursach organizowanych przez Szkołę prowadzą wykwalifikowani Lektorzy, posiadający wykształcenie kierunkowe do nauczania języka obcego. Zajęcia oraz praca lektorów podlegają stałemu nadzorowi metodycznemu. Lektorzy Szkoły zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach metodycznych.
2.4. Zajęcia prowadzone są według obowiązującego planu zajęć. W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego, Szkoła dopuszcza możliwość zastępstwa przez innego nauczyciela lub w sytuacjach szczególnych wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć. O wszystkich zmianach Kursanci są bezzwłocznie informowani.
2.5. Szkoła i Kursant (lub jego Opiekun, w przypadku Kursanta niepełnoletniego) zawierają Umowę, zgodnie z którą Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć językowych z najwyższą starannością w liczbie godzin ustalonej w w/w Umowie.
2.6. Szkoła i nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Kursantów
tylko podczas zajęć na terenie sal wykładowych szkoły. Za bezpieczeństwo
w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
2.7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru na terenie placówki.
3. Nauczanie
3.1. Szkoła jest nowoczesną placówką kształcenia wykorzystującą nie tylko sprawdzone standardowe metody, lecz także innowacyjne sposoby nauczania pozwalające na efektywne przyswajanie wiedzy. W szkole wykorzystywane są nowoczesne podręczniki, ale także, w dużej mierze, dodatkowe pomoce dydaktyczne (audio/video, artykuły prasowe, karty obrazkowe, gry językowe, quizy, debaty, lektury, materiały autentyczne, role-play).
3.2. Przyporządkowanie Kursanta do grupy odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego oraz, w razie potrzeby, rozmowy z metodykiem szkoły. Wyjątek stanowią grupy na poziomie początkującym oraz dzieci przedszkolne oraz wczesnoszkolne. Jeżeli w trakcie trwania kursu okaże się, że poziom wybranej grupy językowej jest dla Kursanta zbyt niski lub zbyt wysoki, wówczas przysługuje mu prawo zmiany grupy.
3.3. Na koniec każdego semestru Kursant otrzymuje raport, który określa indywidualne postępy w nauce. Na zakończenie roku szkolnego Kursant otrzymuje certyfikat ukończenia kursu zawierający ocenę końcową. Kursanci/Opiekunowie mają prawo do uzyskania od Lektora informacji odnośnie postępów w nauce w dowolnym momencie trwania roku szkolnego.
3.4. W przypadku trzykrotnej nieobecności Kursanta pod rząd, Szkoła zobowiązana jest do nawiązania kontaktu ze Kursantem/Opiekunem. W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach słuchacz ma prawo do bezpłatnych konsultacji z lektorem. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za dane zajęcia.
 

4. Zapisy i zasady płatności
4.1. Szkoła przyjmuje zapisy na kursy w trakcie całego roku szkolnego. Aby skorzystać z pełnego wymiaru godzin kursu, należy zgłosić się do Szkoły przez rozpoczęciem roku szkolnego – sierpień/wrzesień. Testy kwalifikacyjne są bezpłatne.
4.2. Wpisanie na listę uczestników kursu następuje po podpisaniu Umowy oraz uregulowaniu ustalonych opłat. 

4.3. Wysokość opłaty jest zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem.
4.4. Kursanci mogą korzystać z sytemu rabatów ustalonych przez Szkołę na dany rok szkolny.
4.5. Opłatę za kurs Kursant może wnieść w dogodnej dla siebie formie:

Roczna wpłata – gotówką lub przelewem bankowym na konto Szkoły, w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy;
10 rat - gotówką lub przelewem bankowym na konto Szkoły, płatne: 1-sza rata w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy, kolejne do 5-tego każdego miesiąca za miesiąc z góry;
Opłata semestralna - 2 raty, gotówką lub przelewem bankowym na konto Szkoły, płatne w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy, i do 1-ego lutego. 
raty miesięczne i semestralne są oprocentowane
Raty miesięczne i semestralne są oprocentowane. 

4.6. Cena kursu obejmuje zestaw kursanta.
4.7. Szkoła ma prawo stosować dodatkowe promocje i rabaty nie opisane w niniejszym regulaminie.
5. Zasady rezygnacji z kursu
5.1. Każdy Kursant ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w dowolnym momencie trwania kursu.
5.2. Za datę rezygnacji z kursu uznaje się datę otrzymania przez szkołę pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
5.3. Kursant rezygnujący z kursu obowiązany jest do uregulowania należnych płatności włączając ostatni dzień obowiązywania Umowy, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. Jeśli Kursant zrezygnuje z kursu w trakcie jego trwania zobowiązany jest do opłacenia kolejnego miesiąca zgodnie z podpisaną Umową.
5.4. W przypadku, gdy kurs zostanie przerwany z winy Szkoły, Kursantowi przysługuje zwrot należności za niezrealizowaną część kursu w wysokości wartości zajęć pozostałych do końca semestru.
5.5. W sytuacji, gdy grupa nie może być utworzona z powodu niewystarczającej liczby Kursantów, Szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie lub zwrot całości wpłaconej kwoty.
5.6. W sytuacji, gdy utworzona grupa liczy mniej niż 8 osób, szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany jednostki zajęć, natomiast cena kursu nie podlega zmianie.
6. Postanowienia końcowe
6.1. Podpisanie umowy ze Szkołą jest wyrazem akceptacji obowiązującego Regulaminu.
6.2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania pisemnych zmian do Regulaminu.
6.3. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2017.

london london